DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Ban Giám hiệu

Cơ cấu tổ chức
 
Ban giám hiệu Trường Đại học Luật TPHCM nhiệm kỳ 2008-2013 gồm:
 
1. Hiệu trưởng: Nhà giáo Ưu tú - Giáo sư - Tiến sĩ Mai Hồng Quỳ
2. Phó Hiệu trưởng: Phó giáo sư - Tiến sĩ Trần Hoàng Hải
3. Phó Hiệu trưởng: Phó giáo sư - Tiến sĩ Bùi Xuân Hải
4. Phó Hiệu trưởng: Tiến sĩ Lê Trường Sơn
Hoạt động của Ban giám hiệu tuân theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học (ban hành theo Quyết định số 70/2014QĐ-TTg ngày 20/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ) và các quy định khác của pháp luật.
 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm
 
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của nhà trường; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo các quy định của pháp luật và của Điều lệ trường đại học.
 
Hiệu trưởng có những quyền hạn và trách nhiệm:
Về tổ chức và nhân sự
1. Quyết định thành lập và giải thể các tổ chức của trường được quy định tại điểm c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 29 của Điều lệ trường đại học.
2. Ban hành và bãi bỏ các nội quy, quy định trong nội bộ trường nhằm đảm bảo việc điều hành, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của trường theo đúng các quy định hiện hành.
3. Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trong các tổ chức được quy định tại điểm c khoản 1, trưởng, phó các đơn vị quy định tại các điểm d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 29 của Điều lệ trường đại học.
4. Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, tổ chức việc bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các sinh hoạt đoàn thể và hoạt động xã hội.
5. Tổ chức thi tuyển cán bộ, nhân viên, quyết định việc tiếp nhận, chuyển ngạch các chức danh từ giảng viên chính trở xuống; được cơ quan chủ quản nhà trường uỷ quyền tổ chức thi nâng ngạch và bổ nhiệm vào ngạch từ giảng viên chính trở xuống theo quy định của nhà nước, phù hợp với cơ cấu cán bộ, nhân viên của trường và tiêu chuẩn chức danh của ngành giáo dục.
Ký quyết định tuyển dụng, thôi việc và thuyên chuyển công tác giảng viên, cán bộ, nhân viên và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
7. Bảo đảm quyền lợi người học theo quy định của Điều lệ trường đại học.
8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về các mặt hoạt động của trường theo quy định hiện hành.
9. Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định của nhà nước.
10. Đảm bảo trật tự, an ninh và an toàn trong nhà trường.
 
Về hoạt động đào tạo
1. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo được quy định tại Chương II của Điều lệ trường đại học.
2. Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của nhà trường.
 
Về hoạt động khoa học và công nghệ
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ của trường và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.
2. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các đề tài hợp tác quốc tế, các dự án phát triển cấp nhà nước.
3. Tham gia quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các đề tài hợp tác quốc tế, các dự án phát triển cấp bộ.
4. Xét duyệt, quản lý và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các đề tài hợp tác quốc tế, các dự án phát triển cấp trường.
5. Xây dựng, tổ chức, quản lý các nguồn thông tin khoa học và công nghệ và các dịch vụ khoa học và công nghệ.
 
Về tài chính, tài sản và đầu tư
1. Hiệu trưởng là chủ tài khoản của trường đại học, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của đơn vị.
2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản tại các Điều 52, 55 của Điều lệ trường đại học và các quy định về lao động, tiền lương, tiền công, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ chính sách tài chính đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học của trường.
3. Quyết định mức chi quản lý, chi nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng, tuỳ theo nội dung và hiệu quả công việc quy định tại Điều 55 của Điều lệ trường đại học.
4. Tuỳ theo điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng các trường công lập được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Thủ trưởng cơ quan chủ quản ủy quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của nhà nước.
5. Hiệu trưởng thực hiện việc quyết định đầu tư và quản lý các dự án từ ngân sách nhà nước theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành.
6. Căn cứ vào quy hoạch hoặc kế hoạch phát triển nhà trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết nghị của Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xem xét, quyết định đầu tư và phê duyệt tất cả các dự án, thủ tục xây dựng cơ bản, mua sắm, thanh lý tài sản từ nguồn vốn nêu tại các khoản 2 và 3 Điều 53 của Điều lệ trường đại học.
 
Về quan hệ quốc tế
1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quan hệ quốc tế được quy định tại Chương V của Điều lệ trường đại học.
2. Quyết định cử cán bộ từ Phó Hiệu trưởng trở xuống đi công tác ở nước ngoài trên cơ sở những quy định hiện hành của nhà nước.
3. Quản lý các đoàn ra, đoàn vào trong phạm vi hoạt động của trường theo quy định của pháp luật.
4. Định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quan hệ quốc tế của trường.
 
Các Phó Hiệu trưởng
 
Giúp việc cho Hiệu trưởng có các Phó Hiệu trưởng.
Phó Hiệu trưởng trường đại học phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có sức khoẻ, tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ. Riêng Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học phải có đủ các tiêu chuẩn như đối với Hiệu trưởng.
Theo đề nghị của Hiệu trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ quản bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng.
 
Phó Hiệu trưởng có các nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng và giải quyết các công việc do Hiệu trưởng giao.
b) Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng giao, Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao.
3. Nhiệm kỳ của Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.
4. Trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan chủ quản (với các trường công lập) hoặc Hội đồng quản trị (với các trường ngoài công lập) có thể tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất.
 
Thông tin cá nhân
 
Hiệu trưởng
Họ và tên: Mai Hồng Quỳ
Học hàm, học vị: Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Giảng viên cao cấp
Phụ trách: Lãnh đạo trường
Văn phòng: Phòng 903, Khu A, trụ sở số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM
Điện thoại: (08)39400989 -101
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tiểu sử khoa học:
 
- Quá trình đào tạo
1981-1986 : Sinh viên Đại học Tổng hợp Matxcơva, chuyên ngành Luật - Cử nhân Luật
1987-1990: Nghiên cứu sinh chuyển tiếp, Đại học Tổng hợp Matxcơva, chuyên ngành Tư pháp quốc tế
1990: Được Đại học Tổng hợp Matxcơva cấp bằng Tiến sĩ Luật học, chuyên ngành Tư pháp quốc tế
Tháng 12/2012: Học hàm Giáo sư
 
- Ngoại ngữ: Nga, Anh, Pháp: nghe, nói, đọc, viết tốt
 
- Quá trình công tác
1991-1995: Trưởng bộ môn Luật – Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.
1995-1996: Trưởng khoa Luật – Đại học Tổng hợp TP.HCM
1996- 2006: Hiệu phó Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
2006- 1/ 2008: Q.Hiệu trưởng Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
1/2008- nay: Hiệu trưởng Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
 
- Các hoạt động chuyên môn
1993-10/2004: Luật sư Đoàn luật sư TP. HCM.
1999-nay: Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam.
 
- Công trình khoa học
. Xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay (nghiệm thu 1997, đạt loại xuất sắc).
. Thực tiễn tranh chấp kinh tế với việc hoàn thiện pháp luật kinh doanh (nghiệm thu năm 1999, đạt loại xuất sắc).
. Những vấn đề pháp lý cơ bản để hình thành và phát triển các doanh nghiệp phần mềm tại Việt Nam.
. Những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển pháp luật về thương mại và hàng hải quốc gia và quốc tế trong điều kiện Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới (nghiệm thu 1999).
. Luận cứ khoa học xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Châu Âu giai đoạn 2001-2010 (nghiệm thu năm 2001).
 
- Các bài báo khoa học
 
* Giai đoạn trước khi được công nhận PGS
 
TT Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí,kỷ yếu Tập Số Trang Nămcông bố
1 О правовом положении организации сферы обслуживания в СРВ(на примере Хошимина) 1 ВестникМосковкого университeта 11 4 70-77 1989
2 Môi trường pháp lý cho Hoạt động của các Doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường 1 Tạp chí Khoa học pháp lý - Trường ĐHL TP.HCM 1 4 8 - 15 2000
3 Luật công ty Nhật Bản 1 Tạp chí Khoa học pháp lý - Trường ĐHL TP.HCM 4 47-51 2000
4 Một số vấn đề pháp lý của Thương Mại điển tử và việc áp dụng tại Việt Nam 1 Tạp chí khoa học pháp lý 2 8-14 2000
5 Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội 1 Tạp chị Nghiên cứu lập pháp 11 20-26 2001
 
* Giai đoạn sau khi được công nhận PGS
 
TT Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí,kỷ yếu Tập Số Trang Nămcông bố
1 Sửa đổi Luật thương mại Việt Nam – một số vấn đề lý luận 1 Tạp chí Khoa học pháp lý 3 18 – 23 2003
2 Đánh giá hiệu quả các chính sách và quy định pháp luật về doanh nghiệp phần mềm 3 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 3 66-72 2004
3 Bảo hộ phần mềm máy tính để phát triển công nghiệp phần mềm 3 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 5 63-68 2004
4 Tìm hiểu ảnh hưởng pháp luật chống bán phá giá đối với cạnh tranh 2 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 12 39-47 2004
5 Double counting in the United States legislation against Non-market economies: “as such” and “as applied” analysis 2 Manchester Journal of International Economic Law 2 7 71 – 105 2010
6 Đổi mới chế độ sở hữu đất đai với vấn đề bảo đảm quyền con người tại Việt Nam 1 Đặc san Khoa học pháp lý 1 3-9 2011
7 Một số vấn đề tự do kinh doanh và tự do hợp đồng ở Việt Nam 1 Tạp chí Khoa học pháp lý 2 3-9 2012
8 Quyền tự do kinh doanh của công dân qua các hiến pháp của Việt Nam 1 Nhà nước và pháp luật 5 13-21 2012
9 Renforcement du rôle de l’arbitre dans la crise entre les parties contractantes en droit Vietnamien 1 Crise(S) & Droit 275-285 2012
10 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong các bản Hiến pháp Việt Nam và định hướng đổi mới 1 Tạp chí Luật học 7 2012
 
- Sách đã xuất bản:
 
TT Tên sách Loại sách Nhà xuất bản và năm xuất bản Số tác giả Viết một mìnhhoặc chủ biên,phần biên soạn Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGD
1 Luật Thương mại Quốc tế TK NXB ĐHQG TPHCM - 2005 2 Biên soạn:Tr. 7-74, 140-199 Có xác nhận(đính kèm)
2 Tư pháp Quốc tế (phần chung) GT NXB ĐHQG TPHCM- 2009 4 CBBiên soạn:Tr. 9-47 Có xác nhận(đính kèm)
3 Ưu đãi đầu tư và Trợ cấp – Kinh nghiệm cho Việt Nam TK NXB Văn hóa Sài gòn - 2009 10 Biên soạn:Tr. 283-304 Có xác nhận(đính kèm)
4 Tư pháp quốc tế Việt Nam – Quan hệ dân sự, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài CK NXB Chính trị QG - 2010 2 CBBiên soạn: tr. 15-324 Có xác nhận(đính kèm)
5 Hành trình của quyền con người: Những quan điểm kinh điển và hiện đại TK NXB Tri thức - 2010 3 CB Có xác nhận(đính kèm)
6 Tìm hiểu quyền được giáo dục như quyền cơ bản của con người TK NXB Lao động – xã hội – 2011 3 CB Có xác nhận(đính kèm)
7 Tự do kinh doanh và vấn đề đảm bảo quyền con người tại Việt Nam CK NXB Lao động - 2011 1 MM Có xác nhận(đính kèm)
8 Luật Tổ chức thương mại thế giới - Tóm tắt và bình luận án TK NXB Hồng Đức của Hội luật gia - 2012 2 CBBiên soạn: tr. 15-30, 108-264 Có xác nhận(đính kèm)
9 Tư pháp Quốc tế (phần riêng) GT NXB Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam 2012 5 CBBiên soạn:Tr. 73 - 122 Có xác nhận(đính kèm)
10 Luật thương mại quốc tế (phần 1) GT NXB Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam 2012 9 Biên soạn:Tr. 13 – 92, 333 - 399 Có xác nhận(đính kèm)
 
- Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu:
 
Tên CT, ĐT CN TG Mã số và cấp quản lý Thời gian thực hiện Ngày nghiệm thu Kết quả
1. Đặc điểm cơ bản của việc xây dựng hệ thống pháp luật thương mại thực định của một số nước Châu Á như Nhật bản, Trung Quốc, và một số nước ASEAN như Thái Lan, Singapore CN Đề tài nhánh – Đề tài cấp Nhà nước “Những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển pháp luật về thương mại và hàng hải quốc gia và quốc tế trong điều kiện Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới” 6/1999-12/1999 12/1999 Tốt
2. Đề tài KH&CN cấp Bộ: Thực tiễn tranh chấp kinh tế và việc hoàn thiện pháp luật kinh doanh. CN Mã số: B97-26-02 10/1996-12/1999 16/10/1999 Tốt
3. Nghiên cứu thị trường Đông Âu thông qua một số nước thuộc khối SNG CN Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước “Luận cứ khoa học xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Châu Âu giai đoạn 2001-2010” 15/10/2001-5/9/2002 8/2002 Tốt
4. Đề tài NCKH cấp Bộ: Những vấn đề pháp lý cơ bản để hình thành và phát triển các doanh nghiệp phần mềm tại Việt Nam. CN Mã số: B2001-26-01 9/2001-9/2003 5/12/2003 Tốt
5. Đề tài NCKH cấp Bộ: Xây dựng hệ thống chất lượng Đào tạo cử nhân Luật theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 CN Mã số đề tài: B2004 – 26 – 13 5/2004-5/2006 27/3/2007 Tốt
6. Đề tài NCKH cấp trường: Quyền được hưởng giáo dục và cơ sở lý luận, thực tiễn của Luật Giáo dục đại học Việt Nam CN Cấp cơ sở 5/2011 – 12/2011 15/12/2011 Khá
 
 
 
Phó Hiệu trưởng
 
Họ và tên: Trần Hoàng Hải
Học hàm, học vị: Phó giáo sư,Tiến sĩ luật, giảng viên cao cấp
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Văn phòng: Phòng 908, Khu A trụ sở số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM
Điện thoại: (08)39400989 - 104
Tiểu sử khoa học:
- Quá trình đào tạo
Năm 1986: được cấp bằng đại học, ngành Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Cuban (Thành phố Krasnodar – Liên Xô cũ).
Năm 2003: Được cấp bằng Tiến sĩ Luật học tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mat-xcơ-va (Liên bang Nga).
 
- Ngoại ngữ: Tiếng Nga: nghe, nói, đọc, viết.
 
- Quá trình công tác
1987-1988: Giảng viên Phân hiệu Trung học Pháp lý tại TP. Hồ Chí Minh.
1988-1990: Chuyên viên Bộ Tư pháp (tại văn phòng 2 – TP.HCM)
1990-1996: Cán bộ Công ty liên doanh Giày da Phú Nhuận, Công ty XNK khoa học – kỹ thuật (SCITECHIMEX)
1996 – 7/2008: Giảng viên Khoa Luật Dân sự, Phó trưởng khoa Luật Dân sự, Trường phòng đào tạo sau đại học Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Từ tháng 8/2008 – nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
 
- Các hoạt động chuyên môn
1995-10/2004: Luật sư Đoàn luật sư TP. HCM.
2007 - nay: Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam.
- Các công trình khoa học
Sách chuyên khảo, Giáo trình:
 1. Sách chuyên khảo: Pháp luật Việt Nam về Trọng tài thương mại, Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 2011, 498 trang (Trần Hoàng Hải và Đỗ Văn Đại đồng tác giả);
 2. Sách chuyên khảo: Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể - Kinh nghiệm một số nước đối với Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 2011, 361 trang (Trần Hoàng Hải, Đỗ Hải Hà, Đinh Thị Chiến);
 3. Sách chuyên khảo: Pháp luật về an sinh xã hội - Kinh nghiệm một số nước đối với Việt Nam Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 2011, 388 trang (Trần Hoàng Hải, Lê Thị Thuý Hương);
 4. Giáo trình: Luật Lao động Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011, 477 trang (Chủ biên: Trần Hoàng Hải)

 

Các bài báo khoa học
1. Lịch sử hình thành và phát triển của trọng tài ở Việt Nam (bằng tiếng Nga), Kỷ yếu Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh Bộ môn Luật dân sự và lao động, trường Đại học Hữu nghị các Dân tộc Nga, M., 2002, tr. 155-

2.Vấn đề về hợp tác xã hội trong lao động theo pháp luật Liên bang Nga, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4(23)2004, tr. 42-;

3. Góp ý hoàn thiện các quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất theo Dự thảo Bộ Luật lao động (Trần Hoàng Hải và Đỗ Hải Hà), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4(59)2010, tr. 30-;

4. Khái niệm tranh chấp lao động tập thể trong pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới (Trần Hoàng Hải và Đỗ Hải Hà), Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5(60)2010, tr. 34-;

5. Hoàn thiện pháp luật thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể (Trần Hoàng Hải và Đinh Thị Chiến), Tạp chí Luật học, số 10(125)2010, tr. 20-;

6. Về thẩm quyền của Tòa án Việt Nam khi có thỏa thuận chọn trọng tài nước ngoài (Trần Hoàng Hải và Đỗ Văn Đại), Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 12(272)2010, tr. 35-

7 .Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo pháp luật hiện hành của Liên bang Nga và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1(62)2011, tr. 31-;

8. Phương thức giải quyết tranh chấp đa lớp và hỗn hợp – Kinh nghiệm đối với Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3(64)2011, tr. 27-;

9. Hoàn thiện quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật (Trần Hoàng Hải và Đỗ Hải Hà), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 8(193)2011, tr. 24-;

10. Một số quy định nhằm hoàn thiện các quy định về chấm dứt hợp đồng lao động. (Trần Hoàng Hải, Nguyễn Thị Hoa Tâm). Tạp chí Khoa học pháp lý, số 02(69)2012, tr. 43-;

11. Quyền giải công của người sử dụng lao động và hướng sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 11(219) tháng 6/2012, tr. 16-24.

12. Thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của trọng tài trong pháp luật một số nước và Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 8(292) 2012, tr. 56-65.

13. Quyền dân sự trong Hiến pháp Việt Nam và một số kinh nghiệm từ Liên bang Nga. Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 05(72) 2012, tr. 64-71.

 

 

Phó Hiệu trưởng
 


Họ và tên : Bùi Xuân Hải

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ luật, giảng viên cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

 

Văn phòng: A909, trụ sở số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM

Điện thoại: (08)39400989 -103;

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Quá trình đào tạo:

 

 • 1989 -1994: SV Trường Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật kinh tế, văn bằng Cử nhân luật
 • 1997- 2000: Học cao học luật kinh tế, Luật kinh tế - những vấn đề trọng tài, ĐH Luật TP.HCM, văn bằng Thạc sĩ luật
 • 2004 - 2007: Nghiên cứu sinh, Trường Luật - Đại học La Trobe - Úc (Law School, La Trobe University, Melbourne, Australia), chuyên ngành: Luật Thương mại (commercial law), hoàn thành trước thời hạn hơn 1 năm (học bổng 2004-2008), văn bằng Tiến sĩ luật (PhD in Law).

 

Ngoại ngữ: tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết)

 

Quá trình công tác :

 

 • 1994 - 1995: GV khoa Pháp luật kinh tế, ĐH Luật Hà Nội
 • 1995 – 2003: Giảng viên Khoa Luật Thương mại, ĐH Luật TP.HCM
 • 2003 – 2008: Phó Trưởng Khoa Luật Thương mại, ĐH Luật TP.HCM  (trong đó năm 2004-2007 học tiến sĩ luật tại Úc)
 • 2008 – 4/2012: Trưởng Khoa Luật Thương mại, ĐH Luật TP.HCM
 • 03/2013 – nay:  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
 • 01/2012 – nay : Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM

 

Hoạt động thực tiễn:

 

 • 1995 – 2004: Luật sư Đoàn Luật sư Bình Thuận, Đoàn Luật sư TP.HCM. Đã là Trưởng Văn phòng Luật sư Vietlaw Office, Senior Counsel của 1 số công ty luật như LuatViet, R&T LCT Lawyers ...
 • Từ 2012 – nay: Trọng tài viên, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)

 

Các môn giảng dạy:

 

 • Chương trình cử nhân: Pháp luật về Chủ thể kinh doanh, Pháp luật Phá sản & GQTCTM, Luật Cạnh tranh, Pháp luật TM hàng hóa & dịch vụ;
 • Chương trình thạc sĩ luật: Pháp luật về các tổ chức kinh doanh, Giai quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, Pháp luật về Đầu tư
 • Chương trình tiến sĩ luật: Pháp luật Kinh doanh – Thương mại
 • Giảng bằng tiếng Anh: Foreign Corporations Law cho các lớp CN Luật chất lượng cao

 

 

 

Các công trình nghiên cứu khoa học

 

Các sách đã xuất bản:

 

 1. Đồng tác giả Sách chuyên khảo: “Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013”, (chương: Chế độ kinh tế, xã hợi, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường trong Hiến pháp năm 2013); NXB Lao động Xã hội, Hà Nội 2014
 2. Đồng tác giả Sách chuyên khảo tiếng Anh: “Introduction to Vietnamese Law”, (Chapter: Law on Business Organizations), HongDuc Publishing House – VLA, Hanoi 2013;
 3. Sách chuyên khảo: Bùi Xuân Hải, Luật Doanh nghiệp - Bảo vệ cổ đông: Pháp luật và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
 4. Sách tham khảo: Bùi Xuân Hải & Phan Đình Khánh; Những nội dung cơ bản của Luật kinh tế Việt Nam và một số tình huống tranh chấp kinh tế điển hình, NXB TP.HCM, 1997 (tái bản 1998).
 5. Chủ biên Giáo trình Pháp luật về Chủ thể kinh doanh, Trường ĐH Luật TP.HCM, 2012.
 6. Đồng tác giả Giáo trình Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ, Trường ĐH Luật TP.HCM, NXB Hồng Đức, 2012
 7. Đồng tác giả Giáo trình Pháp luật Cạnh tranh và Giai quyết tranh chấp thương mại, Trường ĐH Luật TP.HCM, NXB Hồng Đức, 2012
 8. Đồng tác giả Giáo trình Pháp luật đại cương, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM 2011, NXB Phương Đông, 2011
 9. Đồng tác giả Tập bài giảng Pháp luật phá sản DN, HTX, Trường ĐH Luật TP.HCM, xuất bản 2010
 10. Đồng tác giả Tập bài giảng Pháp luật về Chủ thể kinh doanh, Trường ĐH Luật TP.HCM, xuất bản 2009.
 11. Đồng tác giả Chương ‘ Chính sách ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và vấn đề trợ cấp theo qui định của WTO’ trong sách Ưu đãi đầu tư và trợ cấp: Kinh nghiệm cho Việt Nam, 2010

 

 

 

Các đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã thực hiện:

 

 1. Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp Bộ: Bảo vệ nhà đầu tư: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật doanh nghiệp Việt nam trong bối cảnh hội nhập. Bảo vệ 2010, xếp loại tốt.
 2. Thư ký khoa học Đề tài NCKH cấp Bộ: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật Cạnh tranh, Bảo vệ 2001.
 3. Thành viên nhóm nghiên cứu Đề tài NCKH cấp Bộ: Một số định hướng hoàn thiện Luật Phá sản, Bảo vệ 2004.

 

 

 

Bài viết trên tạp chí khoa học ở nước ngoài (bằng tiếng Anh):

 

 1. Bui Xuan Hai & Chihiro Nunoi, Corporate Governance in Vietnam: a System in Transition, Hitotsubashi Journal of Commerce and Management, Japan, 42(1), Oct 2008
 2. Bui Xuan Hai, Vietnamese Company Law: The Development and Corporate Governance Issues, Bond Law Review, Australia, (2006) Vol. 18(1)
 3. Bui Xuan Hai & Gordon Walker, Transitional Adjustment Problems in Contemporary Vietnamese Company Law, Journal of International Banking Law & Regulation, the United Kingdom, 2005, Vol. 20(11)
 4. Bui Xuan Hai, Internal Corporate Governance Structures in Vietnamese Companies, Research Paper, Hitotsubashi University, Tokyo, Japan, Jan 2008

 

 

 

Bài viết trên các tạp chí khoa học chuyên ngành luật trong nước:

 

 1. Bùi Xuân Hải, Chương “Chế độ kinh tế, xã hợi, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường” của Hiến pháp năm 2013, Tạp chí Khoa học pháp lý, số đặc san 1/2014;
 2. Bùi Xuân Hải, Bàn về tư cách chủ thể quan hệ pháp luật dân sự của hộ gia đình và tổ hợp tác, Tạp chí Khoa học pháp lý, 3/2013
 3. Bùi Xuân Hải, Qui định về phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong Hiến pháp năm 1992- Những giá trị và nhu cầu sửa đổi, bổ sung, Tạp chí Khoa học pháp lý, số Chuyên đề 12/2012.
 4. Bùi Xuân Hải, Qui định về Hội nghị chủ nợ trong Luật Phá sản 2004: Một số bất cập và hạn chế, Tạp chí Khoa học pháp lý số 1/2011.
 5. Lý luận và mô hình quản trị công ty ở nước ngoài và vấn đề tiếp nhận vào Việt Nam, Tạp chí Nhà nước & Pháp Luật, số 05/2012.
 6. Bùi Xuân Hải, Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1/2012.
 7. Bùi Xuân Hải, Tự do kinh doanh: Một số vấn đề luận và thực tiễn, Tạp chí Nhà nước & Pháp Luật, số 05/2011
 8. Bùi Xuân Hải, Biện pháp bảo vệ cổ đông, thành viên công ty: Lý luận và thực tiễn, Tạp chí Luật học, số 03/2011
 9. Bùi Xuân Hải, Qui định về hội nghị chủ nợ trong Luật Phá sản 2004: Một số bất cập và hạn chế, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2011
 10. Bùi Xuân Hải, Khởi kiện người quản công ty: Một số vấn đề luận và thực tiễn trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Nhà nước & Pháp Luật, số 01/2011
 11. Bùi Xuân Hải, Vấn đề huỷ bỏ quyết định của ĐHĐCĐ theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 2+3/2011
 12. Bùi Xuân Hải, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ cổ đông thiểu số, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/3010.
 13. Bùi Xuân Hải, Bảo vệ cổ đông: Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn trong Luật Doanh nghiệp 2005, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1/2009
 14. Bùi Xuân Hải, Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư với vấn đề hội nhập, Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp, 1/2008.
 15. Bùi Xuân Hải, Học thuyết về đại diện và mấy vấn đề trong pháp luật công ty Việt Nam, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, số 4/2007
 16. Bùi Xuân Hải, So sánh cấu trúc quản trị nội bộ của CTCP Việt Nam với các mô hình điển hình trên thế giới, Tạp chí Khoa học pháp lý, 6/2006;
 17. Bùi Xuân Hải, Tiếp nhận pháp luật nước ngòai: Lý thuyết và thực tiễn trong Pháp luật công ty Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 7/2006;
 18. Bùi Xuân Hải, Người quản lý công ty theo Luật Doanh nghiệp 1999 – Nhìn từ góc độ Luật so sánh, Tạp chí Khoa học pháp lý, 4/2005;
 19. Bùi Xuân Hải, Vài nét về các lọai hình công ty theo Luật Công ty Úc, Tạp chí Khoa học pháp lý, 4/2004;
 20. Bùi Xuân Hải, Mục tiêu và Phạm vi điều chỉnh của Luật Cạnh tranh, Tạp chí Nhà nước & Pháp luật, 2/2004;
 21. Bùi Xuân Hải, Competition Law – Objectives and Regulation Scope, Vietnam Law & Legal Forum, 10/2004;
 22. Bùi Xuân Hải, Về phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Luật Cạnh tranh, Tạp chí Khoa học pháp lý 4/2003;
 23. Bùi Xuân Hải, Một số ý kiến về vướng mắc trong việc thực hiện Luật Phá sản doanh nghiệp; Đặc san Khoa học pháp lý, 4/2000;
 24. Bùi Xuân Hải, Một số qui định mới về Công ty và Doanh nghiệp tư nhân theo Luật Doanh nghiệp, Đặc san Khoa học pháp lý, 1/2000.
 25. Bùi Xuân Hải, Sửa đổi Luật Phá sản doanh nghiệp 1993, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, 4/2002
 26. Bùi Xụân Hải, Công ty TNHH ‘Bình mới rượu cũ”, Doanh nhân và Pháp luật, 10/2010
 27. Bùi Xuân Hải, Khi cổ đông nhỏ cản đường cổ đông lớn, Doanh nhân và Pháp luật, số 12/2010
 28. Bùi Xuân Hải, Mấy vấn đề về doanh nghiệp và pháp luật điều chỉnh các lọai hình doanh nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, 3/2001;

 

 

 

Báo cáo tham luận trình bày tại Hội thảo ở nước ngoài:

 

 1. Bui Xuan Hai, Legal Framework for M&A in Vietnam, Global Business Law Seminar “Investment in Vietnam through M&A”, Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University, Tokyo, Japan, May 2013.
 2. Bui Xuan Hai, Company Law and Corporate Governance in Vietnam, Seminar at Hitotsubashi University, January 2008
 3. Bui Xuan Hai, The Recent Reform of Vietnamese Company Law and Corporate Governance Issues, Asian Law Center Brown Bag Seminar Series, Law Faculty, Melbourne University, Australia, 21 March 2007
 4. Bui Xuan Hai, Vietnamese Corporation Law: Corporate Governance Issues, Asia Pacific Week Conference; the Australian National University, Canberra, Australia, February 2006;
 5. Bui Xuan Hai, Investor Protection: Why and How?RMIT/FIRN Seminar on Corporate Governance: Practice, Theory and Empirical, RMIT University, Melbourne, Australia, November 2005;

 

 

 

Bài tham lụân trình bày bằng tiếng Anh tại Hội thảo quốc tế ở Việt Nam:

 

 1. Bui Xuan Hai, Sustainable Technology Transfer: A Vietnamese Perspective, International Conference on Sustainable Technology Transfer, 19-21 Oct 2010, Organizers: HCMC Law University, Ha Noi Law University, Law Faculty- Lund University (Sweden), Law Faculty – Nagoya (Japan) and Law School - Suffolk University (USA)
 2. Bui Xuan Hai, The Enterprise Law 2005: Recent Company Law Reform in Vietnam, Vietnam – Japan International Conference on Investment, 24 Nov 2007, HCMC University of Law
 3. Bùi Xuân Hải, Qui định về chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong Hiến pháp năm 1992 – Những giá trị và nhu cầu sửa đổi, Hội thảo quốc tế ‘Chế định kinh tế và Chế định văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992 – Những giá trị và nhu cầu sửa đổi’, do Hội Luật Gia Việt Nam và Trường ĐH Luật TP.HCM đồng tổ chức, 13 Oct 2012.

 

 

 

Bài tham luận trình bày tại Hội thảo trong nước:

 

 1. Bùi Xuân Hải, Một số vấn đề về mô hình quản trị công ty trên thế giới và Việt Nam, Hội thảo “Pháp luật về quản trị công ty: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học quốc gia TP.HCM, 12/2011.
 2. Bùi Xuân Hải, Một số vấn đề về pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, Hội thảo “Pháp luật đầu tư kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập” - Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường ĐH Luật TP.HCM, 3/2011, tại Đại học Luật TP.HCM
 3. Bùi Xuân Hải, Một số vấn đề về quyền tự do kinh doanh và quyền con người ở Việt Nam, Hội thảo Pháp luật đầu tư – Kinh doanh và vấn đề bảo đảm quyền con người tại Việt Nam, Trường ĐH Luật TP.HCM ngày 26/11/2011
 4. Bùi Xuân Hải, The Enterprise Law 2005: The Recent Company Law Reform In Vietnam (Luật Doanh nghiệp 2005: Cuộc cải cách pháp luật công ty gần đây ở Việt Nam).Hội thảo về Đầu tư Việt – Nhật, ngày 24/11/2007 tại Trường ĐH Luật TP.HCM;
 5. Bùi Xuân Hải & Trần Thị Thuỳ Dương, Chính sách ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp tại Việt nam và vấn đề trợ cấp theo qui định của WTO, Hội thảo quốc tế “Chính sách ưu đãi đầu tư và các Vụ kiện trợ cấp trong WTO – Kinh nghiệm của Nhật bản và Hoa kỳ”, ngày 08/08/2009, do Trường ĐH Luật TP.HCM & Khoa Luật Đại học Nagoya - Nhật Bản tổ chức),
 6. Bùi Xuân Hải, Bảo vệ cổ đông thiểu số: Một số vấn đề ly luận và thực tiễn, Hội thảo “Bảo vệ cổ đông: Những vấn đế ly luận và thực tiễn của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam”, Khoa Luật Thương mại, Đại học Luật TP.HCM, 5/2010.
 7. Bùi Xuân Hải, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Việt Nam – Hội thảo Diễn đàn pháp luật Việt –Hàn: Từ Văn hóa đến Đầu tư, ĐH Luật TP.HCM & Khoa Luật ĐH Chung-Ang, Hàn Quốc tổ chức, tại Trường ĐH Luật TP.HCM, 21/8/2008;

 

 

 

 

 


Phó Hiệu trưởng

 
Họ và tên: Lê Trường Sơn
Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật, Giảng viên
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Văn phòng: P. 910, Khu A, trụ sở số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM
Điện thoại: (08)39400989 - 102
 
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tiểu sử khoa học:
 
- Quá trình đào tạo
Được cấp bằng đại học năm 1994, ngành Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
Được cấp bằng thạc sĩ Luật năm 2004, chuyên ngành Luật Kinh tế, những vấn đề trọng tài tại Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết.
- Quá trình công tác
1994 – 1996 : Giảng viên, Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
1996 – 2003 : Giảng viên, Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
2003 – 2007 : Giảng viên, Phòng Sau đại học, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
2007 – 4/2013 : Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
4/2013 – nay : Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.
 
- Các hoạt động chuyên môn
1996 - 2003: Luật sư, Đoàn luật sư TP. HCM.
2006 - nay: Trọng tài viên, Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam.
 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ ba, 25 4 2017 08:29)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox