DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

08-10-2015-Danh sách các trường hợp phải chuyển hồ sơ phát triển đảng về cơ sở mới

1. Các quy định:

- Căn cứ theo quy định tại điểm a, mục 3.9 của Hướng dẫn số 01-HD/TW, hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, quy định: “... Người đang trong thời kỳ được tổ chức đảng xem xét kết nạp mà chuyển sang đơn vị công tác hoặc nơi cư trú mới, thì cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi làm giấy chứng nhận người đó là cảm tình Đảng, đang được tổ chức đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp; cấp ủy cơ sở nơi đến giao cho chi bộ tiếp tục phân công đảng viên chính thức (không lệ thuộc vào thời gian đảng viên chính thức cùng công tác với người vào Đảng) theo dõi, giúp đỡ...”

- Và điểm b, mục 6.4 của Hướng dẫn số 01-HD/TW,quy định : “…Người đã tốt nghiệp ra trường về địa phương chờ việc làm thì tổ chức đảng ở địa phương xem xét kết nạp”.

2. Danh sách cụ thể (xem file đính kèm tại đây).

3. Các thủ tục cần thiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng Đảng ủy để được hướng dẫn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox