DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Hội đồng khoa học-đào tạo

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động

 

1. Hội đồng khoa học và đào tạo là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về:

a. Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trường;

b. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên.

 

2. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Khoa học và Đào tạo

- Chủ tịch Hội đồng: NGUT.GS.TS. Mai Hồng Quỳ

- Phó Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp

- Thư ký Hội đồng: TS. Ngô Hữu Phước

- Các Ủy viên Hội đồng.

 

Họ và tên

Chức vụ

NGUT.GS.TS. Mai Hồng Quỳ

Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐKH-ĐT

PGS.TS. Trương Đắc Linh

Tổng biên tập Tạp chí KH-PL

PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp

Giảng viên Khoa Luật Hành chính-Nhà nước

PGS. TS.Trần Hoàng Hải

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Bùi Xuân Hải

Phó Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Quốc Vinh

Phó trưởng khoa Khoa Học Cơ bản

PGS.TS. Nguyễn Văn Vân

Trưởng khoa Luật Thương mại

TS. Lê Thị Hồng Vân

Trưởng khoa Khoa Học Cơ bản

PGS. TS.Đỗ Văn Đại

Trưởng khoa Luật Dân sự

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

Phó trưởng khoa Luật Dân sự

TS. Phạm Trí Hùng

Giảng viên khoa Luật Thương mại

Ths.Trần Phú Vinh

Phó trưởng phòng Đào tạo

TS. Võ Thị Kim Oanh

Trưởng khoa Luật Hình sự

TS. Ngô Hữu Phước 

Trưởng bộ môn Khoa luật Quốc tế

TS. Lê Thị Nam Giang

Phó trưởng khoa Luật Quốc tế

Ths Huỳnh Thị Thu Trang

Trưởng phòng NCKH&HTQT

TS. Phan Anh Tuấn

Trưởng Bộ môn Khoa Luật Hình sự

TS. Vũ Thị Thanh Vân

Phó trưởng khoa Quản trị

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trưởng phòng ĐT SĐH

TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Phó GĐ TT NCPLQCN-QCD

Ths. Vũ Duy Cương

 GĐ Trung tâm ĐBCL & PPGD

PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm

Trưởng khoa Luật Hành Chính-Nhà nước

TS. Lê Minh Hùng

Trưởng bộ môn Khoa luật Dân sự

TS. Phan Nhật Thanh

Phó trưởng khoa Luật Hành chính - Nhà nước

TS. Trần Việt Dũng

Trưởng khoa Luật Quốc tế.

3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường được thành lập và giải thể theo quyết định của Hiệu trưởng.

 

4. Hội đồng Khoa học và Đào tạo được tổ chức và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-ĐHL ngày 29/4/2004 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 321/QĐ-ĐHL ngày 24/5/2005 và Quyết định 1643/ QĐ-ĐHL ngày 12/9/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP. HCM

 

 

QUY CHẾ HỢP NHẤT

 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

 

(Ban hành kèm theo Quyết số 262/QĐ-ĐHL ngày 29/04/2004 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 321/QĐ-ĐHL ngày 24/5/2005 và Quyết định số  1643 /QĐ-ĐHL ngày 12/09/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP. HCM)

 

 

 

Chương 1

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 

         Điều 1.  Chức năng

 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về:

 

 1. 1.Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trường;
 2. 2.Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên.

 

Điều 2.  Nhiệm vụ

 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng thông qua các hoạt động:   

 

 1. 1.Các hoạt động liên quan đến đào tạo
 2. a)Thảo luận và thông qua phương hướng, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo trong nhà trường theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển;
 3. b)Thảo luận và thông qua nội dung, chương trình đào tạo các chuyên ngành và môn học của các chuyên ngành; việc xây dựng chuyên ngành đào tạo mới; việc sáp nhập, tách chuyên ngành đào tạo và bộ môn;
 4. c)Thảo luận và thông qua kế hoạch thành lập các trung tâm đào tạo, đưa ra các chương trình thử nghiệm, thực hành;
 5. d)Nghiên cứu, phát hiện và đề xuất các vấn đề có liên quan đến nội dung, phương pháp giảng dạy các bộ môn trong trường.
 6. 2.Các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học
 7. a)Thảo luận và thông qua phương hướng lớn về hoạt động nghiên cứu khoa học;
 8. b)Thảo luận các định hướng nghiên cứu khoa học hàng năm và dài hạn;
 9. c)Thảo luận và thông qua kế hoạch thành lập các trung tâm nghiên cứu khoa học; đánh giá chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học cấp trường;
 10. d)Đề xuất khen thưởng những công trình khoa học xuất sắc, những sáng kiến, phát minh khoa học;
 11. e)Xác định hướng ưu tiên và kế hoạch đào tạo đội ngũ khoa học; phương hướng hợp tác và trao đổi khoa học trong nước và nước ngoài;
 12. f)Đề xuất thành lập các Hội đồng xét duyệt đề tài.

 

         Điều 3. Quyền hạn

 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có quyền yêu cầu các đơn vị hữu quan trong trường cung cấp các thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng.

 

 

 

Chương 2

 

TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 

         Điều 4.  Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng.

 

         Điều 5.Thành phần của Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

Thành phần của Hội đồng Khoa học và Đào tạo gồm có:

 

-         Chủ tịch Hội đồng;

 

-         Các Phó Chủ tịch Hội đồng;

 

-         Thư ký  Hội đồng;

 

-         Các Ủy viên Hội đồng.

 

          Điều 6.Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

 1. 1.Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo do thành viên của Hội đồng bầu theo nguyên tắc đa số phiếu. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định theo phía có số phiếu của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo.
 2. 2.Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ
 3. a)Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên của Hội đồng, chuẩn bị chương trình và nội dung các phiên họp của Hội đồng;
 4. b)Triệu tập Hội đồng, Thường trực Hội đồng và quyết định mời các cộng tác viên đến dự họp khi cần thiết;
 5. c)Giải quyết những công việc có liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trong thời gian giữa hai kỳ họp trừ những việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng;
 6. d)Thông qua các báo cáo, biên bản, kiến nghị của Hội đồng sau mỗi phiên họp.

 

         Điều 7.Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

 

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo do Hiệu trưởng bổ nhiệm trong số các thành viên của Hội đồng, chịu trách nhiệm về phần công việc do Chủ tịch phân công, thay mặt Chủ tịch điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng khi được Chủ tịch ủy quyền.

 

         Điều 8. Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

 

1.          Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo do Hiệu trưởng bổ nhiệm trong số các thành viên của Hội đồng. Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm công tác.

 

 1. 2.Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ:
 2. a)Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung, chương trình và điều kiện làm việc cho các kỳ họp của Hội đồng;
 3. b)Ghi chép đầy đủ và trung thực các ý kiến phát biểu tại các cuộc họp của Hội đồng, lập biên bản, viết báo cáo và kiến nghị của Hội đồng để Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thông qua;
 4. c)Đảm bảo mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường và Hội đồng, giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên trong công tác của Hội đồng và mối quan hệ công tác với các đơn vị chức năng.
 5. 3.Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo được mời dự các cuộc họp của nhà trường liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo.
 6. 1.Thành viên của Hội đồng bao gồm:
 7. a)Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các Trưởng khoa; một số Trưởng phòng, Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và một số giảng viên có năng lực và uy tín trong lĩnh vực chuyên môn.
 8. b)Tùy theo nhu cầu công tác, Hiệu trưởng có thể mời một số chuyên gia ngoài trường làm thành viên của Hội đồng, nhưng không được quá 1/3 tổng số thành viên của Hội đồng.
 9. 2.Thành viên của Hội đồng có nhiệm vụ:
 10. a)Nghiên cứu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động và xu thế phát triển của hệ thống giáo dục để góp ý kiến vào những vấn đề mà Hội đồng đưa ra;
 11. b)Tham gia vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng;
 12. c)Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng, trong trường hợp vắng mặt phải báo cáo với Thường trực Hội đồng;
 13. d)Thực hiện việc bảo mật tài liệu theo quy định của pháp luật.
 14. 3.Thành viên của Hội đồng có quyền:
 15. a)Đề xuất và bảo lưu ý kiến;
 16. b)Được cung cấp các thông tin cần thiết cho hoạt động của mình;
 17. c)Được xin thôi làm nhiệm vụ thành viên của Hội đồng.
 18. d)Được hưởng các chế độ theo quy định của Quy chế này.

 

         Điều 9. Thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

 

Điều 10. Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo gồm có Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

 

a) Giữa hai kỳ họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Thường trực Hội đồng tiếp nhận ý kiến của các Ủy viên Hội đồng; chỉ đạo các công việc và báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp gần nhất của Hội đồng.

 

b) Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp ít nhất một tháng một lần.

 

         Điều 11.Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

 

 1. 1.Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.
 2. 2.Trong nhiệm kỳ của Hội đồng, các thành viên khuyết được bổ sung theo yêu cầu và nhiệm vụ được giao; các thành viên không thực hiện được nhiệm vụ do Hội đồng giao sẽ bị bãi nhiệm trên cơ sở quyết định của Hội nghị toàn thể của Hội đồng.

 

 

 

Chương 3

 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 

Điều 12.Chế độ họp.

 

 1. 1.Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp định kỳ 3 tháng một lần (vào tuần thứ nhất của mỗi quý) và có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng hoặc nếu có 1/3 số thành viên Hội đồng yêu cầu.
 2. 2.Cuộc họp Hội đồng được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự.
 3. 3.Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp theo nguyên tắc: Thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số. Quyết định của Hội đồng phải được trên 1/2 số thành viên có mặt biểu quyết tán thành.
 4. 4.Trường hợp không thể tổ chức họp được, Chủ tịch Hội đồng có thể gửxin ý kiến của các Ủy viên Hội đồng về các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.

 

Điều 13.Nội dung họp.

 

 1. 1.Kiểm điểm công việc giữa hai kỳ họp và đề ra nội dung hoạt động cho đến kỳ họp tiếp theo;
 2. 2.Giải quyết những công việc do Hiệu trưởng giao hoặc có ý kiến đề nghị của thành viên Hội đồng;
 3. 3.Phát hiện và kiến nghị với Hiệu trưởng về những vấn đề có liên quan đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong trường;
 4. 4.Thông tin về những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.

 

Điều 14.Giữa các kỳ họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các thành viên có thể trực tiếp góp ý kiến hoặc bằng văn bản về các công tác của trường với Thường trực Hội đồng.

 

 

 

Chương 4

 

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

         Điều 15. Kinh phí hoạt động

 

 1. 1.Kinh phí hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo bao gồm:
 2. a)Thù lao cho các thành viên trong mỗi lần họp: 500.000đ / thành viên;
 3. b)Chi phí cho việc tổ chức lấy ý kiến thành viên (nếu có): 100.000đ / thành viên;
 4. c)Chi phí văn phòng phẩm nhằm phục vụ cho hoạt động của Hội đồng: Thanh toán theo thực chi của hóa đơn, chứng từ hợp lệ;
 5. d)Chi cho bộ phận phục vụ khi có nhu cầu cần cán bộ, chuyên viên, nhân viên phục vụ: 100.000đ / người;

 

2. Tùy theo nội dung công việc cụ thể, Hiệu trưởng quyết định mức bồi dưỡng cho thành viên của Hội đồng.

 

Điều 16. Điều kiện làm việc

 

Các đơn vị chức năng trong trường có nhiệm vụ phối hợp và tạo điều kiện để Hội đồng Khoa học và Đào tạo hoạt động có hiệu quả theo đúng tinh thần của bản Quy chế này.

 

Chương 5

 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 17.Quy chế này có hiệu lực theo Quyết định ban hành của Hiệu trưởng.

 

Điều 18. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề nghị, Hiệu trưởng quyết định.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

 

                                                                      Mai Hồng Quỳ

 

 


Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ hai, 08 6 2015 15:26)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox